Category: bolshoi ballet

exguyparis:

Vladimir Vasiliev – photo from Dance Magazine Archives

exguyparis:

Vladimir Vassiliev (born April 18, 1940) – Danseur Étoile Bolshoi Ballet – étude for a new ballet. Paris, April 1977. Photo by Serge Lido.

Nikolai Fadeyechev (born 27 January 1933) in “Swan Lake” – Bolshoi Ballet – photo by Serge Lido. Published in “Ballet 8″ by Serge Lido, 1958.

David Motta Soares – Bolshoi Ballet – photo by @shelukhin

Dmitry Dorokhov – Bolshoi Ballet

Dmitry Dorokhov and  Anastasya Denisova – Bolshoi Ballet

Igor Tsvirko, Nina Kaptsova, Semyon Chudin, Dmitry Dorokhov

Igor Tsvirko – Bolshoi Ballet

Denis Rodkin – Bolshoi Ballet 

Kirill Sokolovski – Bolshoi Ballet