Jacopo Tissi and Elena Bottaro – photo by Clar…

Jacopo Tissi and Elena Bottaro – photo by Clarissa Lapolla