Jacopo Tissi – Bolshoi Ballet – photo by Alex Pankov

Jacopo Tissi – Bolshoi Ballet – photo by Alex Pankov